Privacybeleid
Deze privacyverklaring is van toepassing in aanvulling op ons
gegevensbeschermingsbeleid en al onze algemene voorwaarden. Om een
eerlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens en de
naleving van de toepasselijke wetgeving op het gebied van
gegevensbescherming te waarborgen, verstrekken wij u de volgende
informatie:
Welke persoonsgegevens worden verzameld en/of verwerkt door BV D'Agnolo
?
Afhankelijk van uw interactie met ons worden de volgende
registratiegegevens verzameld en verwerkt:
Gebruikersnaam
Bedrijf
Afdeling
Aanhef, indien van toepassing titel
Naam en achternaam
Tel. nr., fax nr.
E-mailadres
Adres
IP-adres
Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
BV D'Agnolo gebruikt de persoonsgegevens die wij van u hebben voor de
volgende doeleinden:
Het loggen van toegang tot onze websites (IP-adres) voor statistische
doeleinden, het optimaliseren, verbeteren en verder ontwikkelen van onze
website, bijvoorbeeld door het analyseren van het gebruikersgedrag met
betrekking tot gegevens en tijden en de hoeveelheid gegevens die op onze
website worden opgevraagd.
Communicatie over producten, diensten en projecten, bijvoorbeeld door te
reageren op vragen of verzoeken.
Het plannen, uitvoeren en beheren van de (contractuele) relatie door
bijvoorbeeld het uitvoeren van transacties en bestellingen van producten
of diensten, het verwerken van betalingen, het uitvoeren van
boekhoudkundige, audit-, facturerings- en inningsactiviteiten, het
regelen van zendingen en leveringen, het faciliteren van reparaties en
het verlenen van ondersteunende diensten.
Het maken van reclame voor soortgelijke of identieke producten en/of
diensten als de reeds aangekochte producten of diensten, tenzij u
hiertegen bezwaar hebt gemaakt, en het verzenden van nieuwsbrieven.
Het beheren en uitvoeren van klantenonderzoeken, marketingcampagnes,
marktanalyses, wedstrijden of andere promotionele activiteiten of
evenementen.
Het onderhouden en beschermen van de veiligheid van onze producten,
diensten en websites, het voorkomen en opsporen van fouten via de
logbestanden, veiligheidsbedreigingen, fraude of andere criminele of
kwaadaardige activiteiten.
Ervoor te zorgen dat wettelijke verplichtingen worden nageleefd (zoals
verplichtingen inzake het bijhouden van gegevens), verplichtingen inzake
het toezicht op de naleving van voorschriften en beleidslijnen of
industrienormen van BV D'Agnolo ; en
Het oplossen van geschillen, het afdwingen van onze contractuele
overeenkomsten en het instellen, uitoefenen of verdedigen van
rechtsvorderingen.
Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te
gebruiken en te verwerken op grond van de uitvoering van een contractuele
relatie of het legitieme belang van BV D'Agnolo of derden. Indien
toestemming uitdrukkelijk door u verstrekt wordt, kan deze toestemming
ook een wettelijke basis voor BV D'Agnolo vormen bij de verwerking of
het gebruik van uw persoonsgegevens. Deze toestemming kan te allen tijde
worden ingetrokken met uitwerking voor de toekomst.
Als de wettelijke grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens niet
meer beschikbaar is, mag BV D'Agnolo uw persoonsgegevens alleen verder
verwerken als er een andere wettelijke grond voor de verwerking bestaat.
Daarnaast maken we op onze websites gebruik van cookies. Meer informatie
over dit onderwerp vindt u in ons cookiebeleid.
Deelt BV D'Agnolo uw persoonsgegevens met een derde partij of land?
BV D'Agnolo mag uw persoonsgegevens overdragen aan andere Avnet- en
Premier BV D'Agnolo -bedrijven, maar alleen als en voor zover een
dergelijke overdracht strikt noodzakelijk is voor de hierboven vermelde
doeleinden. De andere Avnet- en Premier BV D'Agnolo -bedrijven handelen
alleen volgens onze instructies en zijn contractueel verplicht om in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming
te handelen en om passende technische en organisatorische
veiligheidsmaatregelen te treffen.
Indien wettelijk toegestaan, mag BV D'Agnolo persoonsgegevens
doorgegeven aan rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevers of
advocaten, indien dit wettelijk verplicht is of voor de vaststelling, de
uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
In verband met de werking van onze websites en de diensten die via onze
websites worden aangeboden, werkt BV D'Agnolo samen met dienstverleners
(zogenaamde gegevensverwerkers), zoals hosting of IT-onderhoud, die
alleen handelen in overeenstemming met de instructies van BV D'Agnolo en
contractueel verplicht zijn om te handelen in overeenstemming met de
geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en om passende technische
en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen.
Voor zover bij dergelijke gegevensoverdrachten ontvangers in landen
buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte ("derde
landen") betrokken zijn, zullen wij ervoor zorgen dat de overdrachten
plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen inzake
gegevensbescherming die de overdracht van persoonsgegevens buiten de
Europese Unie of de Europese Economische Ruimte beperken en die vereisen
dat passende waarborgen worden ingevoerd om een adequaat niveau van
gegevensbescherming te waarborgen.
Dergelijke waarborgen kunnen ofwel een adequaatheidsbesluit zijn waarbij
de Europese Unie heeft geoordeeld dat het land waar de ontvanger is
gevestigd over adequate wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt,
ofwel de uitvoering van EU-modelcontractuele clausules (ook bekend als
EU-modelclausules) met de ontvanger, of de implementatie van bindende
bedrijfsvoorschriften (Binding Corporate Rules, "BCR's") door de
ontvanger.
Wanneer u gevraagd bent om u aan te melden voor de element14 Community
Site, zal uw informatie met uw toestemming worden doorgegeven aan onze in
het Verenigd Koninkrijk gevestigde groepsmaatschappij Premier BV
D'Agnolo Ltd. als exploitanten van die site, en zullen deze gegevens aan
hen worden doorgegeven en zullen zij optreden als verantwoordelijken voor
de verwerking van gegevens voor het gebruik van uw informatie op die site
in overeenstemming met hun privacybeleid.
Hoe lang zal BV D'Agnolo uw persoonsgegevens opslaan?
Voor zover bij het verzamelen van de persoonsgegevens niet uitdrukkelijk
anders is aangegeven, wissen wij uw persoonsgegevens indien het niet
langer noodzakelijk is de persoonsgegevens te bewaren in verband met de
doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt zijn en voor
zover de verwerking van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is om
aan de wettelijke verplichting te voldoen voor de naleving van een
wettelijke verplichting op grond van het toepasselijke recht (bijv.
belasting- of handelsrecht).
Recht van toegang tot en rectificatie of uitwissing van persoonsgegevens,
beperking van de verwerking, recht om bezwaar te maken tegen de
verwerking en recht op gegevensportabiliteit
De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming geeft het recht:
om van BV D'Agnolo informatie te krijgen over de persoonsgegevens die
BV D'Agnolo bewaart en/of verwerkt en een kopie te ontvangen van uw
persoonsgegevens die verwerkt worden in een gestructureerd, algemeen
gebruikt en machineleesbaar formaat,
om van BV D'Agnolo te verlangen onjuiste persoonsgegevens te
rectificeren,
om van BV D'Agnolo te verlangen uw persoongegevens te wissen, tenzij de
verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van toepasselijke wettelijke
verplichtingen,
om van BV D'Agnolo te verlangen de verwerking van uw persoongegevens te
beperken,
om de door u actief verstrekte persoonsgegevens aan een andere door u
geselecteerde ontvanger over te dragen, en
om, om redenen die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een
rechtmatig belang van BV D'Agnolo of een derde partij.
Veiligheid
BV D'Agnolo neemt redelijke en passende maatregelen om Persoonlijke
Informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde
toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met
de risico's verbonden aan de Verwerking en de aard van de Persoonlijke
Informatie. Een voorbeeld is het gebruik van SSL-technologie (encryptie,
authenticatie, integriteit van berichten).
Wij raden u aan om u volledig uit te loggen en stappen te ondernemen om
eventuele browsinggeschiedenis en cookies te verwijderen die kunnen
worden opgeslagen om te voorkomen dat deze informatie door een onbevoegde
gebruiker wordt gebruikt.
Koppelingen naar andere websites
Als er een koppeling wordt aangeboden die verbinding maakt met een
website van een derde partij, is het als accommodatie voor de betreffende
derde partij, eigenaar van de site, en zonder kosten. Sites gekoppeld
naar en van deze site zijn niet noodzakelijkerwijs onder onze controle en
we hebben te allen tijde geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor de inhoud of privacypraktijken van een dergelijke
gekoppelde site of koppelingen of koppelingprogramma. Wij onderschrijven
niet noodzakelijkerwijs bedrijven (of gerelateerde producten of diensten)
waarmee of van waaruit deze site is gekoppeld. Als u besluit om toegang
te krijgen tot een van de sites van derden die aan deze site gekoppeld
zijn, doet u dit volledig op eigen risico. Wij wijzen hierbij alle
rechten op handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's,
auteursrechten, patenten, domeinnamen of andere intellectuele
eigendomsrechten van derden van de hand.
Van tijd tot tijd kunnen wij u de mogelijkheid bieden om via PayPal te
handelen. Op dergelijke transacties is het privacybeleid van PayPal van
toepassing, dat u kunt bekijken op www.paypal.com onder de link 'Privacy'
aan de voet van hun webpagina.
Contact gegevensbescherming
BV D'Agnolo ’s Data Protection Team biedt ondersteuning bij vragen,
opmerkingen, zorgen of klachten met betrekking tot de privacy van
gegevens of in het geval dat een betrokkene gebruik wil maken van zijn
rechten op het gebied van de privacy van gegevens zoals hierboven
vermeld. BV D'Agnolo ’s Data Protection Team kan worden gecontacteerd
via: DPO@ BV D'Agnolo .com.
De functionaris voor gegevensbescherming van BV D'Agnolo voor Duitsland
( BV D'Agnolo GmbH) is Stefan Schindler, Stefan.Schindler@csr-legal.de.
BV D'Agnolo ’s Data Protection Team zal alles in het werk stellen om
alle verzoeken of klachten die onder zijn aandacht worden gebracht te
behandelen. De betrokkene heeft het recht zich met verzoeken of klachten
tot de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit te wenden. Een lijst van
nationale gegevensbeschermingsautoriteiten is hier beschikbaar.
Bij het browsen en het gebruik van onze website verzamelt, verwerkt en/of
slaat BV D'Agnolo persoonsgegevens op. Lees om een eerlijke en
transparante verwerking van uw persoonsgegevens en de naleving van de
toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming te
waarborgen het gegevensbeschermingsbeleid met betrekking tot uw
persoonsgegevens. U kunt zien welke cookies wij aanbieden en hoe u uw
eigen voorkeuren kunt instellen in ons cookiebeleid.
BV D'Agnolo AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 12 2023