Beleid voor gegevensbescherming
BV D'Agnolo - Beleid voor gegevensbescherming
I. Introductie
Wij, BV D'Agnolo, zetten ons in om ervoor te zorgen dat de toepasselijke
wetten en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming worden
nageleefd. Dit beleid inzake gegevensbescherming ("beleid") is gebaseerd
op de beginselen en vereisten van de Algemene Verordening
Gegevensbeschermingg ("AVG"). Door middel van dit beleid willen wij u, de
betrokkene, informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens
verzamelen, verwerken en gebruiken en over uw rechten als betrokkene met
betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
II. Toepassingsgebied en aanvulling
Dit beleid is van toepassing op alle bedrijven, afhankelijke
groepsmaatschappijen, gelieerde bedrijven, kantoren en bedrijfsonderdelen
van alle AVNET Inc. groepsmaatschappijen in de EMEA. Dit Beleid heeft
betrekking op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens. Het
beschrijft hoe BV D'Agnolo persoonsgegevens die rechtstreeks van de
gebruiker, klant, leverancier, zakenpartner of anders, of indirect uit
andere bronnen zijn verkregen, verzamelt, gebruikt of deelt. Het is van
toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen via
elk communicatiekanaal of via elk middel, met inbegrip van maar niet
beperkt tot e-mail, bestandsoverdracht, het invoeren van persoonsgegevens
in applicaties en tools, websites of mobiele apps, sociale media pagina's
en platforms.
Dit beleid kan worden aangevuld met specifieke kennisgevingen en
verklaringen inzake gegevensbescherming en privacy die betrekking hebben
op specifieke vormen of doeleinden van gegevensverwerking.
Geanonimiseerde gegevens (niet-persoonsgegevens), bijvoorbeeld voor
statistische evaluaties of studies, vallen niet onder dit beleid.
In landen waar de gegevens van rechtspersonen in dezelfde mate beschermd
zijn als persoonsgegevens, is dit beleid eveneens van toepassing op
gegevens van rechtspersonen.
III. Toepassing van nationale wetgeving
Hoewel de AVG in de hele EU van toepassing is, kunnen er in sommige
landen wetten en voorschriften bestaan die verdere vereisten inzake
gegevensbescherming specificeren, in het bijzonder voorwaarden voor
wettige gegevensverwerking. Zo ja, dan moet per geval worden nagegaan of
deze wetten kunnen prevaleren.
IV. Woordenlijst en definities
Een verklarende woordenlijst van gespecificeerde termen en definities zal
worden opgenomen in Bijlage A bij dit beleid.
V. Persoonsgegevens die wij verwerken, doelen en rechtsgrondslag
In dit gedeelte van ons beleid wordt beschreven welke persoonsgegevens
wij verzamelen en verwerken en voor welke doeleinden en op welke
wettelijke basis. De hoeveelheid persoonsgegevens die wij verwerken is
afhankelijk van de context en omstandigheden van uw interactie met ons.
1. Behandeling van orders en nakoming van contractuele verplichtingen
Wanneer u bestellingen plaatst om goederen of diensten van ons te kopen,
of wanneer u informatie over producten en diensten aanvraagt voordat u
een bestelling plaatst, of wanneer u om ondersteuning vraagt met
betrekking tot het product of de diensten die u hebt besteld, verwerken
wij persoonsgegevens die nodig zijn om een overeenkomst te onderhandelen
en uit te voeren en om aan alle contractuele verplichtingen te voldoen,
en om onze rechten uit hoofde van de overeenkomst uit te oefenen. Dit
omvat ook adviesdiensten in het kader van het contract indien dit verband
houdt met het contractuele doel. Voorafgaand aan het sluiten van een
contract kunnen persoonsgegevens verwerkt worden om offertes of
inschrijvingen voor te bereiden of om te voldoen aan andere verzoeken van
het vooruitzicht die betrekking hebben op het sluiten van een contract.
Voor dit doel verwerken wij persoonsgegevens (waaronder naam, titel, e-
mail, telefoon, postadres, verzend- en factuuradres), bestel- en
klantgegevens (waaronder bestelde en verstrekte goederen en diensten,
instructies met betrekking tot de bestelling, zakelijke activiteiten en
interesses van de klant en bestelgeschiedenis),financiële gegevens
(waaronder factuurgegevens, gewenste betalingsopties, betalingstermijn,
bankrekening en creditcardgegevens).
Artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG (contractuele noodzaak) vormt de
rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de
behandeling van bestellingen en de nakoming van contractuele
verplichtingen en de uitoefening van contractuele rechten. Artikel 6, lid
1, onder f) van de AVG (rechtmatige belangen) vormt de rechtsgrondslag
voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op een beter begrip
van de zakelijke activiteiten en belangen van de klant en de
bestelgeschiedenis. Artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG (wettelijke
verplichting) vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking en bewaring van
persoonsgegevens met het oog op de naleving van de verplichtingen inzake
het bijhouden van registers (met inbegrip van de commerciële
boekhoudnormen en de fiscale en fiscale bewaarplicht).
2. Browsen of registreren op onze websites, sociale media pagina's of
platforms
Wanneer u onze websites, sociale media pagina's of platforms doorbladert,
kunnen wij cookies en andere traceertechnologieën gebruiken om vast te
leggen en te begrijpen hoe u onze websites, sociale media pagina's en
platforms gebruikt.
Niet al onze websites maken gebruik van cookies en trackingtechnologie
die persoonsgegevens verzamelen. Afhankelijk van de gebruikte cookies en
tracking technologieën verzamelen wij informatie over uw online browsing-
gedrag op onze websites, sociale media pagina's of platform, inclusief
informatie over hoe te reageren op advertenties en aanbiedingen, of hoe
het aankoopproces verloopt. We kunnen ook informatie verzamelen over het
apparaat dat u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites,
sociale media pagina's of platforms (met inbegrip van het model en
besturingssysteem van het apparaat, het type browser, het IP-adres, de
identificatiegegevens van mobiele apparaten).
Specifieke informatie met betrekking tot de cookies en
trackingtechnologie die op onze respectievelijke websites, sociale media
pagina's en platforms gebruikt worden, wordt verstrekt in ons
cookiebeleid. Dit omvat informatie over hoe u cookies in uw browser kunt
uitschakelen en hoe u kunt voorkomen dat uw browsing-gedrag wordt
gevolgd.
Wanneer u zich registreert op een van onze websites, social media
pagina's of platforms verwerken wij bovendien persoonsgegevens (inclusief
naam, titel, e-mail, telefoon) en accountgegevens (inclusief
gebruikersnaam, wachtwoord, login-/logogegevens), behalve wanneer
registratie onder een alias of pseudoniem is toegestaan. Als u besluit
deze informatie niet aan ons te verstrekken, is het mogelijk dat u zich
helaas niet kunt registreren of gebruik kunt maken van een van onze
diensten die een registratie vereisen.
Indien wij u vragen om toestemming te geven en in te stemmen met de
verwerking van uw persoonsgegevens vormt artikel 6 (1) a) van de AVG
(toestemming) de rechtsgrondslag voor informatieverwerking met betrekking
tot online browsing-gedrag, indien het persoonsgegevens bevat. Voor
specifieke andere bepalingen in de wetgeving met betrekking tot de
verwerking van gegevens in een online context kan ook uw toestemming
nodig zijn. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer wij een
beperkte hoeveelheid persoonsgegevens verwerken die naar soort en aard uw
rechten en vrijheden niet significant aantasten, vormt artikel 6 (1) f)
van de AVG (legitieme belangen) de rechtsgrondslag voor de verwerking van
uw persoonsgegevens in het kader van uw navigatie of registratie op onze
websites, sociale media pagina's of platforms. Voor zover ons legitiem
belang is om de belangen en activiteiten van de gebruiker te begrijpen,
zodat we onze websites en aanbiedingen kunnen verbeteren en aanpassen,
het aankoopproces kunnen stroomlijnen en misbruik en frauduleuze
activiteiten kunnen opsporen en voorkomen.
3. Communicatie, marketing, deelname aan promoties, evenementen en
feedback
Wanneer u contact met ons opneemt voor een vraag of verzoek, verwerken
wij uw persoonsgegevens (waaronder naam, titel, bedrijf of organisatie
waarvoor u werkt, e-mail, telefoon, andere contactgegevens), voor zover
dit nodig is om uw vraag of verzoek te behandelen en te beantwoorden.
Wanneer u goederen of diensten van ons hebt gekocht, of als u ons hebt
aangegeven dat u geïnteresseerd bent in bepaalde goederen of diensten,
kunnen wij uw persoonsgegevens (waaronder naam, titel, bedrijf of
organisatie waarvoor u werkt, e-mail, telefoon, andere contactgegevens)
verwerken om contact met u op te nemen en u informatie te sturen over de
goederen en diensten van onze of onze zakelijke partners, nieuwe
technologische ontwikkelingen, speciale aanbiedingen en zakelijke
mogelijkheden.
Wanneer u deelneemt aan promoties of evenementen die door ons worden
gehost of gesponsord, verwerken wij uw persoonsgegevens (waaronder naam,
titel, bedrijf of organisatie waarvoor u werkt, e-mail, telefoon, andere
contactgegevens) om uw deelname aan de promotie of het evenement te
beheren, om u informatie te verstrekken over de goederen en diensten van
onze of onze zakelijke partners. Wij zullen ook uw persoonsgegevens
verwerken om uw feedback te vragen over de promotie of het evenement, uw
tevredenheid over de goederen of diensten en prestaties van ons of van
onze zakenpartners. We kunnen u ook om bijdragen vragen voor het
verbeteren van onze goederen en diensten en samenwerking met onze
zakenpartners.
Artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG (contractuele noodzaak) vormt de
rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de
communicatie met u en het beantwoorden van vragen of verzoeken, voor
zover dit gebeurt in het kader van de voorbereiding of vergemakkelijking
van de sluiting van een overeenkomst of om te antwoorden op vragen en
verzoeken in verband met een overeenkomst. Artikel 6, lid 1, onder f),
van de AVG (rechtmatige belangen) vormt de rechtsgrondslag voor zover
persoonsgegevens worden verwerkt voor de communicatie met u over andere
zaken.
Wanneer wij persoonsgegevens verwerken om contact met u op te nemen en u
informatie te sturen over goederen en diensten, nieuwe technologische
ontwikkelingen, speciale aanbiedingen en zakelijke mogelijkheden, vormt
artikel 6 (1) a) van de AVG (toestemming) de rechtsgrondslag als wij u om
toestemming vragen en instemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens
voor dat doel. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer wij
een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens verwerken die naar soort en
aard uw rechten en vrijheden niet significant aantasten, vormt artikel 6
(1) f) van de AVG (legitieme belangen) de rechtsgrondslag voor de
verwerking van uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen en u
informatie te sturen over onze soortgelijke goederen en diensten, nieuwe
technologische ontwikkelingen, speciale aanbiedingen en zakelijke
mogelijkheden.
Wanneer wij persoonsgegevens verwerken om uw deelname aan een promotie of
evenement te beheren, of om u informatie te verstrekken over goederen en
diensten van onze of onze zakenpartners, nieuwe technologische
ontwikkelingen, speciale aanbiedingen en zakelijke mogelijkheden, of om
uw feedback of bijdragen te vragen, vormt artikel 6 (1) a) van de AVG
(toestemming) de rechtsgrondslag wanneer wij u vragen om toestemming te
geven en in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dat
doel. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer wij een
beperkte hoeveelheid persoonsgegevens verwerken die naar soort en aard uw
rechten en vrijheden niet significant aantasten, vormt artikel 6, lid 1,
onder f) van de AVG (rechtmatige belangen) de rechtsgrondslag voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.
4. Wettelijke verplichtingen en naleving
Als wereldwijd opererend bedrijf zijn wij onderworpen aan diverse wetten
en voorschriften die ons wettelijke verplichtingen opleggen. Sommige van
deze wetten en voorschriften kunnen het verzamelen en verwerken van
persoonsgegevens vereisen (bijv. belastingwetgeving, handelswetten,
handels- en exportvoorschriften, douanecodes, anti-witwaswetten). Wanneer
dergelijke wettelijke verplichtingen gebaseerd zijn op de wet- en
regelgeving van de EU of de EU-lidstaten, vormt artikel 6, lid 1, onder
c) van de AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.
Wanneer dergelijke wettelijke verplichtingen gebaseerd zijn op wetten en
voorschriften van derde landen (niet-EU), kan de naleving van deze
wettelijke verplichtingen een legitiem belang vertegenwoordigen. Zo ja,
dan vormt artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG de rechtsgrondslag voor
de verwerking van persoonsgegevens. Dit laatste geldt ook voor de
verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de naleving van ons
beleid, onze gedragscodes en onze regelgeving.
5. Werving en sollicitatie
Bij het werven van mensen verwerken wij de persoonsgegevens die u ons in
het kader van uw sollicitatie verstrekt. De gegevensverwerking met het
oog op de aanwerving en de uitvoering van de sollicitatieprocedure omvat
over het algemeen persoonsgegevens (waaronder naam, titel, titel, e-mail,
telefoon, postadres) en cv- en kwalificatiegegevens (waaronder
afstuderen, universitair diploma, opleidingscertificaten, getuigschriften
voor voortgezet onderwijs, referenties en vaardigheden). Na afronding van
een sollicitatieprocedure kunnen wij persoonsgegevens van sollicitanten
gedurende een bepaalde periode blijven verwerken (opslaan) waar nodig om
ervoor te zorgen dat wij in het kader van het wervingsproces rechten
kunnen uitoefenen of ons tegen vorderingen kunnen verdedigen.
Artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG (contractuele noodzaak) vormt de
rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op
werving en de behandeling van sollicitaties is, voor zover in de context
van de sollicitatieprocedure de verwerking noodzakelijk is om de
sollicitaties te beoordelen, de sollicitanten te selecteren en een
arbeidsovereenkomst uit te voeren, en om rechten uit te oefenen of zich
tegen vorderingen te verdedigen.
Bij het solliciteren naar een functie bij BV D'Agnolo via een
carrièrewebsite, wervingsplatform of vacatureportaal, of bij het reageren
op een vacature, moeten sollicitanten ook verwijzen naar meer specifieke
privacyinformatie die beschikbaar kan worden gesteld op de
carrièrewebsite, het wervingsplatform, het vacatureportaal of in de
vacatureadvertentie.
VI. Persoonsgegevens van kinderen
De operaties van BV D'Agnolo zijn gericht op business-to-business
(B2B). Daarom vragen wij niet opzettelijk om persoonsgegevens van
kinderen of sturen wij hen geen verzoeken om persoonsgegevens. Hoewel
gebruikers van alle leeftijden door onze websites, social media pagina's
of platforms kunnen navigeren, zijn ze alleen voor B2B-doeleinden en zijn
ze niet gericht op kinderen. Als we na een melding door een ouder of
voogd, of na ontdekking op een andere manier, constateren dat een kind
jonger dan 16 jaar ongepast is geregistreerd op een van onze websites,
sociale media pagina's of platforms, zullen we het account en de
registratie annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze
administratie verwijderen.
VII. Het delen van persoonsgevens met dienstverleners en derden
Niet elke verwerking van uw persoonsgegevens wordt door BV D'Agnolo
zelf uitgevoerd. Soms maken we gebruik van dienstverleners en
leveranciers ("verwerkers") die namens ons en onder onze instructies
persoonsgegevens voor ons verwerken. Dergelijke verwerkers kunnen externe
bedrijven of filialen van BV D'Agnolo (groepsmaatschappijen) zijn. Een
dergelijke uitbesteding van gegevensverwerking volgt een due diligence-
en monitoringprotocol van een dienstverlener/leverancier en wordt
geregeld in een overeenkomst voor gegevensverwerking.
Voor zover wij gebruik maken van dienstverleners en leveranciers als
verwerkers om persoonsgegevens namens ons te verwerken, kunnen uw
persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende categorieën ontvangers:
IT-dienstverleners, applicatiedienstverleners, internetdienstverleners,
platform- en website-dienstverleners, dataverwijderingsbedrijven,
marketingbureaus, marktonderzoeksbureaus, reclamepartners, order- en
accountmanagementdienstverleners, betalingsdienstaanbieders, logistieke
dienstverleners, klantendienstverleners.
Naast het delen van persoonsgegevens met dienstverleners en leveranciers
kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden, omdat er
een wettelijke verplichting is om dit te doen, of omdat er een legitiem
belang is om de naleving van beleid en regelgeving te waarborgen, of om
zakelijke samenwerking te vergemakkelijken. In dergelijke gevallen kunnen
uw persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende categorieën
ontvangers:
Overheidsinstanties en administratieve organen, wetshandhavings- en
fraudebestrijdingsinstanties, rechtbanken, advocaten,
belastingconsulenten, accountants- en accountantskantoren,
kredietinformatiebureaus, aanbieders van betaalkaarten en verzekeringen,
fabrikanten en wederverkopers, detailhandelaren.
Als u onze websites, sociale media pagina's of platforms gebruikt en u
ervoor kiest om uw sociale media accounts aan ons te koppelen` of als u
bent ingelogd op uw sociale media account, kunnen uw persoonsgegevens
worden gedeeld met de exploitanten van deze sociale media pagina's en
platforms.
Wanneer u gevraagd bent om u aan te melden voor de element14 Community
Site, zal uw informatie met uw toestemming worden doorgegeven aan onze in
het Verenigd Koninkrijk gevestigde groepsmaatschappij Premier BV
D'Agnolo Ltd. als exploitanten van die site en zullen deze gegevens aan
hen worden doorgegeven en zullen zij optreden als gegevensbeheerders voor
het gebruik van uw informatie op die site in overeenstemming met hun
privacybeleid.
Als wij een bedrijf of activa verkopen of kopen of een deel van ons
bedrijf overdragen aan een nieuwe eigenaar, zullen wij uw
persoonsgegevens bekendmaken aan de toekomstige verkoper of koper van een
dergelijk bedrijf of activa of een derde partij die onze activa verwerft
of aan wie het bedrijf is overgedragen.
We kunnen informatie delen met gelieerde of niet-gelieerde derde partijen
op anonieme, geaggregeerde basis. Hoewel deze informatie u niet
persoonlijk identificeert en voor zover deze geen persoonsgegevens bevat,
kunnen deze derden in sommige gevallen in staat zijn om deze
geaggregeerde informatie te combineren met andere gegevens die zij over u
hebben, of die zij van u hebben verzameld of van derden hebben ontvangen,
op een manier die hen in staat stelt u persoonlijk te identificeren.
Wanneer wij dergelijke gegevens met derden delen, nemen wij maatregelen
om ervoor te zorgen dat zij passende voorzorgsmaatregelen treffen om uw
gegevens te beschermen.
VIII. Bewaartermijnen voor persoonsgegevens
Over het algemeen bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan nodig is
voor het nastreven of verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens worden verwerkt. In de meeste gevallen worden
persoonsgegevens echter voor meer dan één doeleinde verwerkt,
bijvoorbeeld als de gegevensverwerking plaatsvindt in het kader van een
aankoop, verwerken wij persoonsgegevens voor het overhandigen en
uitvoeren van uw bestelling, het leveren van de goederen of diensten,
facturering en betaling, en het achteraf verlenen van klantenservice. Als
onderneming zijn we echter ook onderworpen aan verplichtingen betreffende
het bijhouden van gegevens en dienen we de belasting- en commerciële
wetgevingen na te leven die een veel langere bewaartermijn van bepaalde
documenten en bestanden die persoonsgegevens kunnen bevatten, vereisen.
Als wij persoonsgegevens verwerken met het oog op het afhandelen van
bestellingen en het nakomen van contractuele verplichtingen bewaren wij
uw persoonsgegevens zolang u een klanten- of zakenrelatie met ons heeft.
Persoonsgegevens die zijn opgenomen in documenten of bestanden die onder
de belastingwetgeving vallen, worden voor een periode van 10 jaar bewaard
(tenzij wettelijke bepalingen of aanhangige rechtszaken of fiscale
procedures een langere bewaartermijn vereisen), persoonsgegevens die zijn
opgenomen in documenten of bestanden die onder de commerciële wetgeving
vallen, worden voor een periode van 6 jaar bewaard (tenzij wettelijke
bepalingen of aanhangige rechtszaken een langere bewaartermijn vereisen).
Als we persoonsgegevens verwerken om uw online browsing-gedrag te
begrijpen, zullen we persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig
is om gebruikersstatistieken en analyserapporten op te stellen die
gebruik maken van geaggregeerde gegevens (niet-persoonsgegevens).
Specifieke informatie over hoe lang dergelijke persoonsgegevens bewaard
worden, is opgenomen in ons Cookiebeleid.
Als wij persoonsgegevens verwerken voor communicatie-, marketing-,
promotie-, evenement- en feedbackdoeleinden, zullen wij de gegevens
bewaren zolang wij de gegevens nodig hebben om met u te communiceren, of
zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben om u te voorzien van
zakelijke, product- en service-informatie of marketing-, evenement- en
promotiemateriaal, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden.
Als wij persoonsgegevens verwerken met het oog op de naleving van wet- en
regelgeving die wettelijke verplichtingen oplegt aan BV D'Agnolo ,
bewaren wij persoonsgegevens zo lang als deze wet- en regelgeving dit
vereist.
Als wij persoonsgegevens verwerken met het oog op werving en uitvoering
van de sollicitatieprocedure, bewaren wij deze gegevens zo lang als nodig
is om de sollicitaties te beoordelen, om sollicitanten te selecteren, om
over een arbeidsovereenkomst te onderhandelen en deze uit te voeren, en
om rechten uit te oefenen of zich tegen vorderingen te verdedigen in het
kader van de sollicitatieprocedure. Indien een sollicitatie succesvol is,
worden uw persoonsgegevens - voor zover nodig voor de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst - bewaard zolang u bij BV D'Agnolo in dienst bent
en na beëindiging van uw dienstverband, zo lang als nodig is om aan de
bewaarplicht te voldoen, of zo lang als toekomstige of aanhangige
rechtszaken een langere bewaartermijn vereisen. Als uw aanvraag niet
succesvol is, bewaren wij uw persoonsgegevens voor maximaal zes maanden
om ons te beschermen tegen mogelijke vorderingen en rechtszaken.
Als uw sollicitatie niet succesvol was, maar u hebt ermee ingestemd dat
wij uw persoonsgegevens voor toekomstige vacatures bewaren, dan bewaren
wij uw persoonsgegevens voor maximaal twee jaar, tenzij anders vermeld op
onze carrièrewebsites, wervingsplatforms of jobportals, of in een
vacatureadvertentie.
IX. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
Het kan soms nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan ontvangers
in andere landen. Dit kan het geval zijn voor zover bepaalde informatie
die persoonsgegevens kan bevatten moet worden gedeeld met ons
moederbedrijf Avnet, Inc. in de VS, of in het kader van internationale
samenwerking met onze zakenpartners, of wanneer bestellingen
internationaal behandeld, beheerd en verzonden worden. Indien en voor
zover wij gebruik maken van de diensten van verwerkers, kunnen wij uw
persoonsgegevens ook overdragen aan verwerkers in andere landen.
Voor zover bij dergelijke gegevensoverdrachten ontvangers in landen
buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte ("derde
landen") betrokken zijn, zullen wij ervoor zorgen dat de overdrachten
plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen inzake
gegevensbescherming die de overdracht van persoonsgegevens buiten de
Europese Unie of de Europese Economische Ruimte beperken en die vereisen
dat passende waarborgen worden ingevoerd om een adequaat niveau van
gegevensbescherming te waarborgen.
Dergelijke waarborgen kunnen ofwel een adequaatheidsbesluit zijn waarbij
de Europese Unie heeft geoordeeld dat het land waar de ontvanger is
gevestigd over adequate wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt,
ofwel de uitvoering van EU-modelcontractuele clausules (ook bekend als
EU-modelclausules) met de ontvanger, of de implementatie van bindende
bedrijfsvoorschriften (Binding Corporate Rules, "BCR's") door de
ontvanger.
Als u een specifieke zorg heeft met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens bij de overdracht naar derde landen, kunt u een aanvraag
indienen bij de Manager Gegevensbescherming via: DPO@ BV D'Agnolo .com.
X. Beveiliging van persoonsgegevens en bescherming van
betaalkaartgegevens
Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen
ingevoerd om de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen
toevallige of onwettige manipulatie, vernietiging of verlies, wijziging,
en tegen onbevoegde openbaarmaking of toegang door derden. Dergelijke
beveiligingsmaatregelen omvatten authenticatietools, firewalls,
monitoring van IT-systemen en -netwerken, pseudonimisering en
versleuteling van persoonsgegevens.
De technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden
regelmatig geëvalueerd en aangepast, rekening houdend met de stand van de
techniek, de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking en de
risico's en waarschijnlijkheid van optreden. Gezien de dynamische context
van veiligheidsmaatregelen, de stand van de techniek, kwetsbaarheden,
bedreigingen en risico's, kan absolute veiligheid echter niet worden
gegarandeerd.
Wij kunnen uw betaalkaartgegevens opslaan, uitsluitend met het oog op het
accepteren van betalingen voor bestellingen die u bij ons plaatst. Wij
slaan deze gegevens ook op om toekomstige aankopen bij ons te
bespoedigen. We beschermen alle kaartgegevens die we opslaan door alleen
de laatste vier cijfers van het rekeningnummer te onthullen wanneer we u
een orderbevestiging sturen. Wij houden fysieke, elektronische en
procedurele controles in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar
maken van alle persoonlijk identificeerbare informatie die wij opslaan.
We nemen onze veiligheidsverplichtingen zeer serieus en we vragen u ook
om verstandige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat u uw
accountgegevens, inclusief ID en wachtwoord, beschermt om te voorkomen
dat ze op een ongeoorloofde manier worden gebruikt. Wij raden u aan om u
volledig uit te loggen en stappen te ondernemen om eventuele
browsinggeschiedenis en cookies te verwijderen die kunnen worden
opgeslagen om te voorkomen dat deze informatie door een onbevoegde
gebruiker wordt gebruikt.
Als u een specifieke zorg heeft met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens, kunt u een aanvraag indienen bij de Manager
Gegevensbescherming via: DPO@ BV D'Agnolo .com.
XI. Marketingvoorkeuren
Zoals beschreven in sectie IV. 3. van dit beleid kunnen wij of uw
toestemming of een gerecthvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens
te registreren (inclusief naam, titel, bedrijf of organisatie waarvoor u
werkt, e-mail, telefoon, andere contactgegevens) om uw deelname aan een
promotie of evenement te beheren, of om u te voorzien van informatie over
de goederen en diensten van onze of onze zakelijke partners, nieuwe
technologische ontwikkelingen, speciale aanbiedingen en zakelijke kansen.
Voor deze doeleinden kunnen uw persoonsgegevens, in overeenstemming met
eventuele voorkeuren, indien uitgedrukt, worden gebruikt om u product- en
serviceinformatie en marketingberichten per e-mail, post, telefoon en
sociale media te sturen, tenzij u ons hierom hebt gevraagd.
Tenzij toestemming is vereist als wettelijke basis, waarvoor ook een opt-
in vereist is, heeft u altijd de mogelijkheid om u af te melden voor het
ontvangen van product- en dienstinformatie en marketingberichten door
simpelweg een vakje aan te vinken of op een knop of link te klikken, of
door uw voorkeuren te wijzigen in uw accountinstellingen, al naar gelang
van toepassing.
Natuurlijk kunt u ons op dezelfde manier instrueren om te stoppen met het
versturen van product- en dienstinformatie en marketingboodschappen op
elk gewenst moment daarna. Als het ons is toegestaan om
marketinginformatie naar u toe te sturen, kunt u zich te allen tijde
afmelden (zonder kosten voor e-mailcommunicatie, met uitzondering van de
kosten voor de overdracht van gegevens). Als u niet langer wilt dat wij
contact met u opnemen voor marketingdoeleinden, klik hier om uw
voorkeuren op uw account bij te werken of neem contact met ons op per e-
mail via unsubscribe-be@ BV D'Agnolo .com (laat ons weten welk type
marketing u niet langer wenst te ontvangen) of per telefoon 03 / 475 28
10 (er kunnen kosten in rekening worden gebracht - raadpleeg uw
telecomprovider voor meer informatie).
Als u ons opdracht geeft om te stoppen met het verzenden van product- en
dienstinformatie en marketingberichten, kan het enige tijd duren voordat
al onze systemen en toepassingen zijn bijgewerkt, zodat u nog steeds
berichten van ons krijgt terwijl wij uw opdracht volledig verwerken.
Houd er rekening mee dat als u ons opdraagt om te stoppen met het
verzenden van marketingberichten, onze andere communicatie met u, zoals
orderconformaties, orderupdates, verzendberichten of betalingsverzoeken,
niet zal stoppen.
XII. Andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Onze
privacyverklaring en ons privacybeleid zijn alleen van toepassing op deze
website, dus wanneer u naar andere websites gaat via een link, dient u de
privacyverklaring op die websites te controleren.
Van tijd tot tijd kunnen wij u de mogelijkheid bieden om via PayPal te
handelen. Op dergelijke transacties is het privacybeleid van PayPal van
toepassing, dat u kunt bekijken op www.paypal.com onder de link 'Privacy'
aan de voet van hun webpagina.
XIII. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
U heeft veel rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens en het gebruik
ervan. Deze worden hieronder samengevat. Om een van deze rechten te doen
gelden, kunt u contact opnemen de rechtspersoon van BV D'Agnolo die
hieronder in Sectie XV. als verantwoordelijke voor de verwerking is
aangegeven, of met de functionaris voor gegevensbescherming door een BV
D'Agnolo rechtspersoon, indien van toepassing.
1. Recht op toegang tot uw persoonsgegevens
U heeft het recht om een bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens
over u verwerken of niet.
Als wij persoonsgegevens over u verwerken, hebt u het recht om toegang te
krijgen tot de persoonsgegevens en om nadere informatie te verkrijgen
over het doel van de verwerking; de categorieën van persoonsgegevens in
kwestie; wie anders buiten BV D'Agnolo de gegevens zou kunnen hebben
ontvangen, met inbegrip van ontvangers in derde landen; alle beschikbare
informatie over de bron van de gegevens, indien u deze niet rechtstreeks
aan ons hebt verstrekt; de beoogde periode waarin de persoonsgegevens
worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden
gebruikt om die periode te bepalen. U kunt ook een kopie opvragen van de
persoonsgegevens die worden verwerkt.
2. Recht op corrigeren van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om de registratie van uw persoonsgegevens die door ons
worden verwerkt, aan te passen (corrigeren) indien deze geheel of
gedeeltelijk onjuist zijn.
3. Recht op wissen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om wissing (verwijdering) van uw persoonsgegevens te
verlangen. Er kunnen echter redenen en juridische redenen zijn om uw
persoonsgegevens ondanks uw verzoek te bewaren, bijvoorbeeld als u nog
steeds een zakelijke relatie met ons hebt en wij de gegevens nodig hebben
om bestellingen of andere contractuele verplichtingen uit te voeren, of
als het wissen van de gegevens wordt voorkomen of als wij een lopende
klacht behandelen. Als we uw persoonsgegevens moeten blijven verwerken,
vertellen we u waarom we dit moeten doen wanneer we op uw verzoek
reageren.
4. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie en omstandigheden.
Ondanks uw bezwaar kunnen er echter redenen en juridische gronden zijn
voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw aanvraag weigeren,
zullen wij u informatie verstrekken over de redenen waarom wij uw
aanvraag hebben geweigerd.
Voor zover wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden
gebruiken, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken. Dit
geldt ook voor eventuele profilering van uw persoonsgegevens die verband
houden met direct marketing.
5. Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden de manier waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken en gebruiken kunt beperken. Het recht om de
verwerking te beperken kan in het bijzonder worden uitgeoefend als u
problemen hebt met de inhoud van de persoonsgegevens die wij in ons bezit
hebben of hoe deze worden verwerkt, bijvoorbeeld als u de juistheid van
de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben betwist en wij de
juistheid van de gegevens controleren, kan de verwerking worden beperkt
voor de duur van de verificatie.
6. Recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te
trekken
Indien de toestemming de wettelijke basis vormt voor de verwerking van uw
persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te
trekken. Intrekking van de toestemming wordt echter meestal alleen voor
de toekomst van kracht. Elke verwerking van persoonsgegevens in het
verleden die rechtmatig gebaseerd was op toestemming kan onderworpen zijn
aan andere bepalingen of verplichtingen die verdere verwerking van de
persoonsgegevens vereisen en legitimeren.
7. Recht op overdracht van uw persoonsgegevens
U hebt het recht om ons te verzoeken de door u verstrekte
persoonsgegevens te verplaatsen, over te dragen of te kopiëren, zodat u
de persoonsgegevens in een andere dienst of bij een andere aanbieder kunt
gebruiken. U kunt vragen om een kopie van de persoonsgegevens in een
algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, zodat u
deze voor verder persoonlijk gebruik kunt opslaan. U kunt ons ook vragen
om het rechtstreeks door te sturen naar een andere organisatie.
Het recht op gegevensportabiliteit kan echter aan beperkingen onderhevig
zijn in verband met de technische haalbaarheid van een overdracht. Het
recht op gegevensportabiliteit schept voor ons geen verplichting om
verwerkingssystemen in te voeren of te onderhouden die technisch
compatibel zijn met die van andere organisaties.
8. Recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende autoriteit
voor gegevensbescherming
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de relevante
Toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening
bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct en rechtmatig hebben
behandeld of als u van mening bent dat wij uw verzoeken niet naar behoren
hebben behandeld.
De relevante Toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming waar de
klacht moet worden ingediend, is de autoriteit die bevoegd is voor uw
woonplaats of uw land, of bij de toezichthoudende autoriteit die voor ons
bevoegd is. Dit is:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
Nederland
of
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
België
Wanneer u een klacht heeft ingediend, informeert de Toezichthoudende
autoriteit voor gegevensbescherming u over de voortgang en de uitkomst
van de klacht.
XIV. Hoe kunt u contact met ons opnemen over gegevensbescherming
Als u vragen of zorgen heeft over dit privacybeleid of over de
bescherming van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met ons
Data Protection Team: DPO@ BV D'Agnolo .com.
Sommige van de juridische entiteiten van BV D'Agnolo hebben een
functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Indien van toepassing,
kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor
gegevensbescherming via de contactgegevens die door de respectieve BV
D'Agnolo rechtspersonen zijn opgegeven.
XV. De voor de verwerking van gegevens verantwoordelijke en
verantwoordelijkheid
Tenzij anders aangegeven, is BV D'Agnolo het bedrijf dat deze website
beheert de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Het bepaalt de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw
persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de naleving van de
toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming en de
vereisten van dit beleid.
XVI. Wijzigingen in dit beleid
Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen.
Dit beleid kan worden gewijzigd volgens de vastgestelde procedure voor
wijziging van beleid en kennisgeving van wijzigingen.
Bijlage A: Woordenlijst en definities
Aansprakelijkheidsbeginsel
betekent dat de voor de verwerking verantwoordelijken verantwoordelijk
zijn voor, en kunnen aantonen dat de AVG wordt nageleefd, hetgeen
betekent dat de voor de verwerking verantwoordelijke passende technische
en organisatorische maatregelen neemt om ervoor te zorgen en te kunnen
aantonen dat de gegevensverwerking in overeenstemming met de AVG wordt
uitgevoerd, en die maatregelen zo nodig herziet en bijwerkt.
Voor de verwerking verantwoordelijke
de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst
of een ander lichaam die, alleen of samen met anderen, het doel van en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het
doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in het recht van
de Unie of van een lidstaat worden vastgesteld, kan de voor de verwerking
verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de benoeming ervan in
het recht van de Unie of de lidstaten worden vastgesteld.
Beleid voor gegevensbescherming
betekent dit EMEA-beleid inzake gegevensbescherming.
Overeenkomst inzake gegevensverwerking
betekent een overeenkomst die deel uitmaakt van de raamovereenkomst
tussen een voor de verwerking verantwoordelijke en een verwerker om de
overeenkomst van de partijen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens weer te geven, in overeenstemming met de vereisten van
de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Effectbeoordeling gegevensbescherming
betekent het proces om de bijzondere waarschijnlijkheid en ernst van het
grote risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen te
beoordelen, rekening houdend met de aard, omvang, context en doeleinden
van de verwerking en de bronnen van het risico; een effectbeoordeling
moet met name de maatregelen, waarborgen en mechanismen omvatten die
worden overwogen om dat risico te beperken, de bescherming van
persoonsgegevens te waarborgen en aan te tonen dat de AVG wordt
nageleefd.
Betrokkene
betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificatiecode zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online-identificatiecode of een of meer specifieke
factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke
persoon.
AVG
betekent de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming, zijnde
Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
Internationale organisatie
betekent een organisatie en haar ondergeschikte organen naar
internationaal publiekrecht of elke andere instelling die is opgericht
bij of op basis van een overeenkomst tussen twee of meer landen.
Persoonsgegevens
betekent alle informatie met betrekking tot (i) een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon en (ii) een geïdentificeerde of
identificeerbare juridische entiteit (wanneer dergelijke informatie op
soortgelijke wijze wordt beschermd als persoonsgegevens of persoonlijk
identificeerbare informatie krachtens de toepasselijke wetten en
voorschriften inzake gegevensbescherming).
Inbreuk in verband met persoonsgegevens
betekent een inbreuk op de veiligheidg die resulteert in de accidentele
of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde
bekendmaking van of toegang tot verstrekte, opgeslagen of anderszins
verwerkte persoonsgegevens.
Verwerking
betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of reeksen van persoonsgegevens, al dan niet met behulp
van geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen,
structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of
anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen, samenbrengen, beperken,
wissen of vernietigen.
Verwerker
betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap
of ander lichaam die namens de voor de verwerking verantwoordelijke
persoonsgegevens verwerkt.
Profileren
betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke
aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten
betreffende de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de
economische situatie, de gezondheid, de gezondheid, de persoonlijke
voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de
bewegingen te analyseren of te voorspellen.
Pseudonimisering
betekent de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de
persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden
toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze
aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan
technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de
persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon worden toegeschreven.
Ontvanger
betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap
of ander lichaam waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan
niet aan een derde partij. Overheidsinstanties die overeenkomstig het
recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen
ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek, worden echter niet als
ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door deze
overheidsinstanties geschiedt met inachtneming van de toepasselijke
voorschriften inzake gegevensbescherming overeenkomstig de doeleinden van
de verwerking.
Bijzondere categorieën persoonsgegevens
betekent persoonsgegevens over raciale of etnische afkomst, politieke
opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, of
vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische gegevens ter
unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over de
gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van
een natuurlijke persoon.
Derde partij
betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of
enig ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking
verantwoordelijke, de verwerker en personen die onder het rechtstreekse
gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker
gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.
BV D'Agnolo AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 12 2023